I. Postanowienia Ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym działającym pod adresem www.alekufer.pl, który prowadzony jest przez Boske Barber sp. z o.o.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy rozumie się przez to firmę Boske Barber sp. z o.o. ul Józefa Dietla 80 / 31-073 Kraków, NIP 9452228367
Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.boskebarber.pl. www.boskebarber.com ,
Produkcie lub Produktach – rozumie się przez to produkty i usługi oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT,
Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską lub innego przewoźnika współpracującego ze Sprzedawcą,
Kosztach dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta,
Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Produkt lub Produkty złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
Do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:

komputer PC, smartfon z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,
łącze internetowe, aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inne, zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS, aktywne konto e-mail.

Sklep umożliwia skorzystanie z usług:
Sprzedaży produktów za pośrednictwem sieci Internet.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty są Klienci nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

Klient Sklepu składa zamówienie bez konieczności logowania się do Sklepu poprzez dodanie Produktu spośród dostępnych w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt przez wybór przycisku – „Zamawiam” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.
Po potwierdzeniu zamówienia, nie jest możliwe dokonywanie żadnych zmian w Zamówieniu, chyba, że strony umówią się inaczej, co może skutkować zmianą terminu wysyłki.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od produktów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

V. Zasady płatności

Należność za Produkt oraz Koszty dostarczenia Produktu mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.

W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

 • imię i nazwisko albo firmę Klienta,
  numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie). Płatności należy dokonać na numer rachunku bankowego: PKO 12 1020 2906 0000 1102 0502 8404.

Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:

 • kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard,
 • mTransfer
 • MultiTransfer itd.

VI. Dostawa zamówionego Produktu

Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej i lub innego dostawcy usług pocztowych.
Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia na terenie Polski. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Terminy realizacji mogą ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. strajki, opóźnione dostawy, awarie, wypadki losowe). W takim wypadku strona, po której wystąpiła siła
wyższa, nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia, o ile poinformuje stronę przeciwną o przyczynie i szacowanym terminie opóźnienia
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty bez wad.

Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

VII. Zwrot zakupionego Produktu

Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Produkt bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, umowę sprzedaży Produktu uznaje się za niezawartą.
Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Produktu wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.

Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który jest wysyłany przez Sprzedawcę na życzenie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. Gwarancja Producenta

Producent udziela gwarancji na zamówione produkty na okres 24 miesięcy od daty ich odbioru lub dostawy oraz całkowitego uregulowania płatności względem Sprzedawcy. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura Vat wystawiana przez Sprzedawcę pod warunkiem uregulowania 100% ceny produktu.

Gwarancja obejmuje wady Produktów, które ujawnić się mogą w okresie jej obowiązywania, skutkujące obniżeniem jakości użytkowej lub wizualnej Produktów.
Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych, jak również wady wizualne wynikające ze zwykłego zużycia Produktów. Podobnie, nie stanowią wady produktu jego właściwości wynikające z ogólnej charakterystyki produktu znanej Klientowi.

Klient jest proszony o sprawdzenie ilości i jakości dostarczonych produktów niezwłocznie po otrzymaniu dostawy Produktów, sprawdzając ilość paczek/palet z listem przewozowym, stan opakowań – w szczególności czy nie noszą one widocznych śladów uszkodzeń – a następnie ilość i jakość dostarczonych produktów.

W przypadku reklamacji dotyczących wad wizualnych produktów, Klient powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym załączyć opis wady wraz z jej fotografiami.
Po dokonaniu reklamacji Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia produktu tak, aby zapobiec pogłębieniu się wady. Wszelkie dokonywanie napraw we własnym zakresie przez Zamawiającego jest niedozwolone i może skutkować utratą roszczeń gwarancyjnych

Producent rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego:
dokona nieodpłatnej wymiany lub naprawy produktów; lub udzieli Zamawiającemu rabatu przy następnym zamówieniu w wysokości odpowiadającej wartości brakujących lub niespełniających wymogów jakości elementów produktu; lub zawrze z Zamawiającym odrębne porozumienie wskazujące inny niż wymienione powyżej sposób zaspokojenia roszczeń Zamawiającego.
Powyższe postanowienia nie zastępują ani nie naruszają uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

IX. Reklamacja Produktu

Zgłoszenie reklamacji Produktów powinno zostać:
przesłane na adres: Boske Barber sp. z o.o. ul Józefa Dietla 80 / 31-073 Kraków
przesłane na adres e-mail: sklep@boskebarber.com
Reklamacja Produktu zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z dokumentem Polityka Prywatności dostępnym na stronie internetowej www.boskebarber.com, www.boskebarber.pl

XI. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
pocztą pod adresem:
Boske Barber sp. z o.o. ul Józefa Dietla 80 / 31-073 Kraków
za pośrednictwem e-mail: sklep@boskebarber.com

XII. Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności produktu z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.